Zwroty

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od otrzymania produktów objętych umową. 
 2. Klient, w celu zgłoszenia odstąpienia od umowy, może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać wysłane na adres: P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice -Dziedzice.
 4. Termin dziesięciodniowy, o którym mowa w ust.1, liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz do przesyłki powinien zostać dołączony paragon wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy.

UWAGA Przed przystąpieniem do procedury zwrotu klient powinien skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@sklepgwinner.pl oświadczając chęć dokonania zwrotu towaru.