Aby zapisać się do newslettera zaznacz, że nie jesteś robotem:

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklepgwinner.pl jest prowadzony przez P.P.H. Witold Gwinner  ul. Pocztowa 9a 43-500 Czechowice-Dziedzice NIP: 652 000 90 16 REGON: 003548023.
  a) adres poczty elektronicznej sklep@sklepgwinner.pl,
  b) kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 215 59 41, (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)
   
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  a) Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28 z późn. zm.);
  c) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy swoje konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
  d) K.c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);
  e) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w www.sklepgwinner.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  f) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.;
  g) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie Internetowym;
  h) Newsletter - typ elektronicznego biuletynu, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierające informacje o Towarach w Sklepie Internetowym;
  i) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
  j) Sprzedawca  -  P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43-500 Czechowice - Dziedzice, NIP: 652-000-90-16, REGON: 003548023, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 215 59 41, adres poczty elektronicznej sklep@sklepgwinner.pl 
  k) Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.sklepgwinner.pl, zwany dalej Sklepem;
  l) Strony - Sprzedawca i Klient;
  m) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;
  n) Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu;
  o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru.
  i) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci 
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe
 5. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Nadto Klient powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej lub
  b) Internet Opera w wersji 7.0 i wyższej lub
  c) Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej lub
  d) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej
  oraz
  e) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600
 7. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, (zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym),
  d) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 10. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.


§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja Klienta jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. 
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są *.
 5. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.
 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z jego treścią. 
 7. Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez zaznaczenie ikony – „Chcę otrzymywać Newsletter.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, Newsletter nie będzie wysyłany. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 8. Ponadto dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres email.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta. 
 9. 9. Dokonując rejestracji i zakładając Konto Klient może także wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych, w ty m.in. informacji o promocjach, za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms na podany przeze mnie numer telefoniczny.” W przypadku nie zaznaczenia ww. ikony, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta
 10. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.
 11. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.


§ 3
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien dokonać wyboru Towaru, jego ilości oraz rozmiaru.
 2. Poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Teraz” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 4. Sprzedawca informuje, iż złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą po stronie Klienta obowiązek zapłaty.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 6. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam z potwierdzam zobowiązanie zapłaty” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Przywileje powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 

 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierająca m.in. numer zamówienia, nazwę Towaru, ilość Towaru, adres wysyłki, … . Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego numeru, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
 11. Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Towaru poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego, chyba że odbiór ma nastąpić osobiście. 
 12. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie ma charakter jednorazowy i terminowy, tj. trwa przez okres realizacji zamówienia. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę. 
 14. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce osobistego odbioru Towaru

 15. Jeżeli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepgwinner.pl albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 punkt 1Regulaminu. 

 16. W przypadku określonym w ust. 13, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 4
Dokonywanie płatności, Ceny

 

 1. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,  
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.
 3. Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 4. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie I usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Zapłata za Towar może nastąpić w następujący sposób:
  a) płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,
  b) przedpłata – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 6. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  a) Bank PKO S.A.
  b) Numer rachunku: 94 1240 1170 1111 0000 2409 4081
 7. Terminy zapłaty są następujące:
  b) przy wyborze sposobu zapłaty określonego w ust. 5 pkt b) - w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy sprzedaży
  c) przy wyborze sposobu zapłaty określonego w ust. 5 pkt a) - płatność w momencie odbioru Towaru.

§ 5
Dostawa Towarów

 

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX , z zastrzeżeniem ust. 5 .
 3. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności, z zastrzeżeniem ust. 4.
  a) przy wyborze przedpłaty koszt wysyłki to 13 zł ( paczki o wadze do 30 kg)
  b) przy wyborze paczki za pobraniem koszt wysyłki 16 zł ( paczki o wadze do 30 kg)
 4. Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo ustalany indywidulanie z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Stron.
 5. Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane koszty dostawy. Przy czym przed dokonaniem odbioru osobistego niezbędny jest kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 215 59 41, celem ustalenia konkretnego terminu (tj. dzień i godzina) odbioru Towaru.
 6. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 7. Termin dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, wynosi:
  a) do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze,
  b) do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty.
 8. Terminy realizacji określone w ust. 7 nie dotyczą Towarów przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy Towarze.
 9. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w ust. 7, liczy się w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Terminy realizacji określone w ust. 7 nie dotyczą Towarów dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidulanie z Klientem.

§ 6
Odstąpienie od umowy

 

 1. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 14, 15, 16. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Klient, może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przy czym Sprzedawca zaznacza, iż skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wysłane np.:
  a) pisemnie na adres:P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice-Dziedzice,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepgwinner.pl,
  c) faks na nr +48 32 215 59 59,
  d) złożone bezpośrednio u Sprzedawcy,
  z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
  5. W przypadku złożenia oświadczenia w sposób określony w ust. 4 b), Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego przez Klienta, w który podany jest numer rachunku na jaki sprzedawca ma dokonać zwrot.
  12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  15. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  16. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
  17. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  18. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  19. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz do przesyłki powinien zostać dołączony paragon wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy.

  .

§ 7
Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny, w tym: art. 556 oraz 5561 – 5563 k.c.
2. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu.
3. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową oraz żądanie, o którym mowa w ust.2, może zostać złożone np.:
a) pisemnie na adres P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice - Dziedzice,
b) za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@sklepgwinner.pl,
c) za pośrednictwem faxu nr +48 32 215 59 59
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz
b) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym ustępie. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.
7. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11. W razie zaistnienia wady Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
13. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
15. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została mu wydana.
16. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
17. Postanowienia zawarte w ust. 15 i 16 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
18. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

 

§ 8
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice - Dziedzice , za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@sklepgwinner.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba ze wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.
 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych         powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 a) na mocy art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014.148 z późn. zm.), Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego        zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

b) na mocy art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014.148 z późn. zm.), Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znaleźć można na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Przykładowy wzór wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

c) bezpłatną pomoc prawną Klient może uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod         bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

§ 9
Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
  2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Sprzedawcy na adres: P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice - Dziedzice bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@sklepgwinner.pl
  3. Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14 - dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca. 
 2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 3. Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych osobowych, o którym mowa w ust.1, jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz od dnia 1 stycznia 2015r. z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1a ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych. 
 5. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.
 6. Dane Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. 
 7. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak:
  a. firma kurierska POCZTEX Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972- w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            b. biuro rachunkowe Anegra , ul. Jodłowa 2 , 43-502 Czechowice - Dziedzice, NIP: 652-125-22-79, REGON: 273858814, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbednym dla dokonania czynności księgowych;
 8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 8 i 9, Klient może skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklepgwinner.pl, albo pisemnie na adres: P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice - Dziedzice.
 11. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy.
 13. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
 15. Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.

§ 11
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie www.sklepgwinner.pl. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, tj. pod adresem: P.P.H. Witold Gwinner, ul. Pocztowa 9a, 43 – 500 Czechowice - Dziedzice.
 4. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.:  zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 5. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z 30 - dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu, wzór zgłoszenia reklamacyjnego, który stanowi  załącznik nr 3 do Regulaminu, wzór wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
  a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);
  b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.)
  c) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.);
  d) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.);
  e) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.);
  f) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Załączniki